Trináste a štrnáste platy

Dôležitou novinkou zavedenou od 1.5.2018 v Zákonníku práce sú tzv. trináste a štrnáste platy. V Zákonníku práce sa používajú oficiálne termíny:

 • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
 • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek = trinásty plat

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. a) definuje trinásty plat ako peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek.

Trinásty plat je súčasť mzdy a berie sa tak do úvahy pri výpočte priemerného zárobku (§ 134 Zákonníka práce). Trinásty plat je dobrovoľnou (nie povinnou) možnosťou odmeňovania zamestnanca za prácu.

Podľa § 130 ods. 2 ZP sa trinásty plat vypláca v mesiaci jún príslušného roka. Znamená to, že trinásty plat musí byť zahrnutý do výplaty za mesiac máj.

Trinásty plat a oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

 • Oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 eur je platné prvýkrát v roku 2019. (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 5 ods. 7 písm. n))
 • Oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 eur je platné prvýkrát už v roku 2018. (zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, § 38em)
 • Oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie do výšky 500 eur je platné prvýkrát v roku 2021. (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 293ec ods. 1)

Ak je trinásty plat vo výške nad 500 eur, do vymeriavacieho základu sa vždy zahrnie len časť nad 500 eur.

Podmienkou týchto oslobodení je:

 • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),
 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov = štrnásty plat

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. b) definuje štrnásty plat ako peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

Štrnásty plat je súčasť mzdy a berie sa tak do úvahy pri výpočte priemerného zárobku (§ 134 Zákonníka práce). Štrnásty plat je dobrovoľnou (nie povinnou) možnosťou odmeňovania zamestnanca za prácu.

Podľa § 130 ods. 2 ZP sa štrnásty plat vypláca v mesiaci december príslušného roka. Znamená to, že štrnásty plat musí byť zahrnutý do výplaty za mesiac november.

Štrnásty plat a oslobodenie od dane z príjmov a odvodov

 • Oslobodenie od dane z príjmov do výšky 500 eur je platné prvýkrát už v roku 2018. (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 5 ods. 7 písm. o))
 • Oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 eur je platné prvýkrát už v roku 2018. (pretože je do tejto výšky oslobodený od dane)
 • Oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie do výšky 500 eur je platné prvýkrát v roku 2019. (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 293ec ods. 2)

Ak je štrnásty plat vo výške nad 500 eur, do vymeriavacieho základu sa vždy zahrnie len časť nad 500 eur.

Podmienkou týchto oslobodení je:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),
 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31.10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku.

REKAPITULÁCIA PODĽA ROKOV

Rok 2018

Trinásty plat:

 • nie je oslobodený od dane z príjmov
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov

Štrnásty plat:

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov

Roky 2019 a 2020

Trinásty plat:

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov

Štrnásty plat:

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur

Rok 2021 a nasledujúce

Trinásty plat:

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur

Štrnásty plat:

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur

KOMU MÔŽE ZAMESTNÁVATEĽ VYPLATIŤ TRINÁSTY A ŠTRNÁSTY PLAT

Zákonník práce definuje trinásty i štrnásty plat ako dobrovoľnú formu odmeny (mzdy) zamestnanca. Komu bude vyplatený trinásty a štrnásty plat, za akých podmienok, v akej výške a pod. je vecou dojednania medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Podľa dohodnutých pravidiel niektorí zamestnanci môžu mať dohodnutý trinásty a štrnásty plat, iní nie. Výška trinásteho a štrnásteho platu môže byť dohodnutá u jednotlivých zamestnancov rôzne. Pritom však treba dbať na zákaz diskriminácie (viď základné zásady Zákonníka práce).

Ak to však má mať zmysel - teda ak sa majú využiť oslobodenia od dane a odvodov - mal by sa zamestnávateľ v prvom rade prispôsobiť tomu, čo hovorí Zákonník práce, zákon o dani z príjmov a zákony o sociálnom a zdravotnom poistení:

 • vyplácať trinásty a štrnásty plat najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca
 • trinásty plat vyplatiť vo výplate za mesiac máj
 • trinásty plat vyplatiť najmä zamestnancom, u ktorých pracovnoprávny vzťah trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov
 • štrnásty plat vyplatiť vo výplate za mesiac november
 • štrnásty plat vyplatiť najmä zamestnancom, u ktorých pracovnoprávny vzťah trvá k 31.10. nepretržite aspoň 48 mesiacov
 • štrnásty plat vyplatiť zamestnancom tak aby im bol vyplatený v danom roku najskôr trinásty plat

TRINÁSTY A ŠTRNÁSTY PLAT MUSIA BYŤ VO VÝŠKE PRIEMERNÉHO MESAČNÉHO ZÁROBKU

Jednou z podmienok oslobodenia od dane a odvodov je aby trinásty a štrnásty plat boli vyplatené vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku. Pretože trinásty plat je vyplácaný za mesiac máj, tu ide o priemerný mesačný zárobok zo mzdy v prvom štvrťroku. Pri štrnástom plate, vyplácanom za mesiac november, ide o priemerný mesačný zárobok za tretí štvrťrok.

Výpočet priemerného zárobku upravuje § 134 Zákonníka práce. Pozrime sa na najdôležitejšie ustanovenia.

Priemerný zárobok zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období (predchádzajúci kalendárny štvrťrok) a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Ten sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov má použiť priemerný mesačný zárobok, postupuje sa tak, že priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Počet pracovných hodín pripadajúcich v roku 2018 na jeden mesiac zistíme nasledovne:

V roku 2018 je celkový počet pracovných dní a platených sviatkov spolu 261 dní.

Priemerný počet pracovných dní a platených sviatkov na mesiac je 261/12 = 21,75 dňa/mesiac

Priemerný počet pracovných hodín vrátane platených sviatkov na mesiac pri týždennom pracovnom čase

 • 40 hodín/týždeň je 21,75 x 8 =  174 hodín/mesiac
 • 38,75 hodín/týždeň je 21,75 x 7,75 = 168,5625 hodín/mesiac
 • 37,5 hodín/týždeň je 21,75 x 7,5 = 163,125 hodín/mesiac

Príklad

Priemerný hodinový zárobok zamestnanca za 1. štvrťrok 2018 je 5,3072 eura/hodina, zamestnanec má ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín/týždeň.

Priemerný mesačný zárobok je 5,3072 x 174 = 923,4528 eura, po zaokrúhlení na najbližší eurocent nahor je výsledok 923,46 eura.

--

Ak je priemerný zárobok nižší ako minimálna mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde. Ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve a priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok podľa § 120 ods. 4, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku.

Ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje. Mzda poskytnutá zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia podľa § 188 ods. 3  sa považuje za mzdu poskytnutú za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov. Pri určovaní pomerných častí mzdy zamestnávateľ prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie.

Poznámka:

Samotný trinásty a štrnásty plat sa započítavajú do priemerného zárobku zamestnanca, pretože sa posudzujú ako mzda (viď § 118 ods. 4 ZP).

PRÍKLADY

Pán Adam je zamestnaný v spoločnosti ABC v pracovnom pomere od 1.1.2016. Jeho priemerný mesačný zárobok zistený za prvý štvrťrok 2018 je 1050 eur. Vo výplate za mesiac máj 2018 mu zamestnávateľ vyplatí trinásty plat vo výške 1100 eur. Okrem trinásteho platu má pán Adam za mesiac máj 2018 vyplatenú mzdu 900 eur.

Takto vyplatený trinásty plat spĺňa podmienky pre oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 eur. Pán Adam je k 30.4.2018 v pracovnoprávnom vzťahu (konkrétne v pracovnom pomere) spolu 2 roky a 4 mesiace. Platí, že výška trinásteho platu (1100 eur) je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, ten bol za prvý štvrťrok 2018 zistený vo výške 1050 eur.

 • Hrubý príjem (hrubá mzda) = 900 (mzda) + 1100 (trinásty plat) = 2000 eur
 • Zdaniteľný príjem = 900 + 1100 = 2000 eur
 • Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 900 + 1100 = 2000 eur
 • Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 900 + 600 = 1500 eur ... do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie sa z trinásteho platu zahrnie suma 600 eur, nezahrnie sa suma 500 eur.

--

Vo výplate za mesiac november 2018 zamestnávateľ vyplatí pánovi Adamovi štrnásty plat vo výške 1000 eur. Priemerný mesačný zárobok pána Adama zistený za tretí štvrťrok 2018 je 990 eur. Okrem štrnásteho platu má pán Adam za mesiac november 2018 vyplatenú mzdu 700 eur.

Takto vyplatený štrnásty plat nespĺňa podmienky pre oslobodenie od dane z príjmu a od zdravotných odvodov do výšky 500 eur. Pán Adam je k 31.10.2018 v pracovnoprávnom vzťahu (konkrétne v pracovnom pomere) spolu 2 roky a 10 mesiacov - ale podmienkou pre oslobodenia je trvanie pracovnoprávneho vzťahu najmenej 4 roky.

 • Hrubý príjem (hrubá mzda) = 700 (mzda) + 1000 (štrnásty plat) = 1700 eur
 • Zdaniteľný príjem = 700 + 1000 = 1700 eur
 • Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 700 + 1000 = 1700 eur
 • Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 700 + 1000 = 1700 eur

--

Pán Alojz je zamestnaný v spoločnosti ABC v pracovnom pomere od 1.1.2014. Jeho priemerný mesačný zárobok zistený za prvý štvrťrok 2018 je 820 eur. Vo výplate za mesiac máj 2018 mu zamestnávateľ vyplatí trinásty plat vo výške 400 eur. Okrem trinásteho platu má pán Alojz za mesiac máj 2018 vyplatenú mzdu 800 eur.

Takto vyplatený trinásty plat nespĺňa podmienky pre oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 eur. A to preto, lebo výška trinásteho platu (400 eur) nie je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, ten bol za prvý štvrťrok 2018 zistený vo výške 820 eur.

 • Hrubý príjem (hrubá mzda) = 800 (mzda) + 400 (trinásty plat) = 1200 eur
 • Zdaniteľný príjem = 800 + 400 = 1200 eur
 • Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 800 + 400 = 1200 eur
 • Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 800 + 400 = 1200 eur

--

Pán Alojz bude mať vo výplate za mesiac november 2018 vyplatený štrnásty plat vo výške 1000 eur. Jeho priemerný mesačný zárobok zistený za tretí štvrťrok 2018 je 850 eur. Okrem štrnásteho platu má pán Alojz za mesiac november 2018 vyplatenú mzdu 750 eur.

Takto vyplatený štrnásty plat nespĺňa podmienky pre oslobodenie od dane z príjmu a od zdravotných odvodov do výšky 500 eur. A to preto, lebo vo výplate za mesiac máj 2018 nemal vyplatený trinásty plat tak, aby jeho výška (tá bola 400 eur) bola najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (ten bol 820 eur).

 • Hrubý príjem (hrubá mzda) = 750 (mzda) + 1000 (štrnásty plat) = 1750 eur
 • Zdaniteľný príjem = 750 + 1000 = 1750 eur
 • Vymeriavací základ pre sociálne poistenie = 750 + 1000 = 1750 eur
 • Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie = 750 + 1000 = 1750 eur

 

OTÁZKY A ODPOVEDE

Trinásty plat raz do roka

V našej spoločnosti vyplácame trináste platy raz do roka a to v novembri, vo výplate za mesiac október. Budeme môcť využiť nové daňové a odvodové oslobodenia?

Odpoveď

Nie.

--

Trinásty plat v rozličnej výške

Vo výplate za mesiac máj 2018 vyplatíme zamestnancom trináste (preddovolenkové) platy. Avšak ich výška bude stanovená rôzne. V prepočte na priemerný zárobok sa budú trináste platy zamestnancov pohybovať v rozmedzí od 10% ich priemerného mesačného zárobku do 120% ich priemerného mesačného zárobku. Je to v poriadku a ako to bude s oslobodením?

Odpoveď

Filozofia odmeňovania v podobe nastavenia interných pravidiel pre výpočet výšky trinásteho platu je vecou zamestnávateľa, respektíve dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, resp. samotnými zamestnancami. Pokiaľ nie sú tieto pravidlá diskriminačné, je to v poriadku.

Oslobodenie trinásteho platu v roku 2018 je však možné len pri zdravotnom poistení a to do výšky 500 eur a to len u tých zamestnancov, pre ktorých bude platiť, že:

 • trinásty plat im bude vyplatený najmenej vo výške ich priemerného mesačného zárobku a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.

--

Trinásty plat a odpočítateľná položka pri zdravotnom poistení

Zamestnanec je v pracovnom pomere u zamestnávateľa od 1.1.2015, má mesačnú mzdu 480 eur, uplatňuje si odvodovú odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie.

Priemerný mesačný zárobok zistený za 1. štvrťrok 2018 bol 500 eur. Vo výplate za mesiac máj mu bude vyplatený trinásty plat vo výške 550 eur. Aký bude výpočet preddavkov na zdravotné poistenie?

Odpoveď

V danom prípade sú splnené podmienky na oslobodenie trinásteho platu od zdravotných odvodov vo výške 500 eur.

Do vymeriavacieho základu zamestnanca započítame:

 • mzdu 480 eur
 • časť trinásteho platu nad 500 eur, teda 50 eur

Vymeriavací základ zamestnanca tak bude 480 + 50 = 530 eur.

Odvodová odpočítateľná položka sa určí postupom:

OOP = 380 – 2 x (530 – 380) = 380 – 2 x 150 = 80 eur

Výsledný vymeriavací základ zamestnanca: 530 – 80 (OOP)= 450 eur

Preddavky zamestnanca: 4% zo 450 eur = 18 eur

Odvodová odpočítateľná položka sa od roka 2018 pri výpočte za zamestnávateľa neuplatňuje.

Vymeriavací základ zamestnávateľa: 530 eur

Preddavky zamestnávateľa: 10% z 530 eur = 53 eur

Čítajte ďalej:

 1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
 2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
 3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
 4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
 5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
 6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
 7. Trináste a štrnáste platy