Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ

Z pohľadu zamestnávateľa je veľmi ťažké dosiahnuť súlad medzi tým, čo od neho požaduje po legislatívnej stránke štát a medzi spokojnosťou jeho zamestnancov.

Táto stránka má byť aj pomocnou rukou zamestnávateľom v tom, ako sa vyhnúť zbytočným pokutám zo strany štátnej správy a zároveň viesť dialóg so svojimi zamestnancami vo veci mzdového ohodnotenia a sociálnej politiky.

Rešpektujte stupne náročnosti pracovného miesta

Zákonník práce ustanovuje pre každú činnosť a pracovnú pozíciu určitú náročnosť, ktorá sa označuje ako stupeň náročnosti pracovného miesta. Zaradenie náročnosti začína od stupňa 1 až po najnáročnejšie činnosti, ktorým je priradený 6.stupeň. Ku každému stupňu náročnosti je priradené minimálne mzdové ohodnotenie, ktoré vychádza zo zákonom stanovenej minimálnej mzdy a zvyšuje sa jej koeficientom.

Zamestnávatelia v praxi veľmi často porušujú Zákonník práce v tom, že nedodržujú stanovený stupeň náročnosti pracovného miesta a zamestnancom tak vyplácajú nižšiu mzdu ako im prináleží. Vystavujete sa tak pokute v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce, ako aj dodatočnému doplateniu miezd a odvodov, samozrejme s náležitým úrokom z omeškania v prípade platieb odvodov a dane zo závislej činnosti. Chceme vám ušetriť takéto náklady, preto odporúčame skontrolovať si jednotlivé pracovné pozície vo vašej spoločnosti a im priradené stupne náročnosti pracovného miesta. Bližšie informácie o stupňoch náročnosti sa dozviete v kapitole o minimálnych mzdových nárokoch.

Dodržujte lehoty, ktoré vám zo strany inštitúcií predpisujú zákony

Ovládať všetky zákonom stanovené lehoty, ktoré zamestnávateľovi vyplývajú z titulu zamestnávania, je takmer nemožné, keďže ich hlavnou chybou je, že absolútne nie sú jednotné a každá inštitúcia vám ako zamestnávateľovi stanoví svoj vlastný termín, niekedy aj viac.

Ak sa rozhodnete zamestnať jedného zamestnanca na obdobie jedného roka, musíte za neho za toto obdobie vystaviť 80 dokumentov a doručiť ich do troch rôznych inštitúcií a interne medzi sebou. Je preto veľmi dôležité, aby ste tieto povinnosti delegovali na mzdovú účtovníčku alebo externého spracovateľa miezd a vyhli sa tak zbytočným pokutám za ich nedoručenie. Niekedy totiž nie je dôležité, či odvody alebo dane zaplatíte, ale či o tom doručíte predpísané tlačivo.

Krátky prehľad inštitúcií a dokumentov, ktoré ste ako zamestnávateľ povinný doručiť, či už jednorazovo pri prijatí prvého zamestnanca alebo následne, počas zamestnávania:

 

Registrácia zamestnávateľa

a zamestnanca z hľadiska počtu dokumentov

Trvanie pracovného pomeru jeden rok

z hľadiska dokumentov

Ukončenie pracovného pomeru a odhlásenie zamestnávateľa

Zamestnávateľ 

3

24

3

Sociálna poisťovňa

3

12

3

Zdravotná poisťovňa

3

12

2

Daňový úrad

1

13

1

Spolu

10

61

9

Krátke zhrnutie jednotlivých políčok tabuľky:

 

Registrácia zamestnávateľa

a zamestnanca z hľadiska počtu dokumentov

Trvanie pracovného pomeru jeden rok

z hľadiska dokumentov

Ukončenie pracovného pomeru a odhlásenie zamestnávateľa

Zamestnávateľ

-pracovná zmluva

-vyhlásenie na zdanenie príjmov

-súhlas so spracovaním osobných údajov

-12x výplatná páska

-12x potvrdenie prevzatia výplatnej pásky

-ukončenie pracovnej zmluvy/dohody

-zápočtový list

-potvrdenie o zdaniteľnej mzde

Sociálna poisťovňa

-registračný list zamestnávateľa

-registračný list zamestnanca

-dohoda o elektronickej komunikácii

-12x výkaz poistného

-registračný list zamestnávateľa

-registračný list zamestnanca

-evidenčný list dôchodkového zabezpečenia

Zdravotná poisťovňa

-oznámenie o vzniku platiteľa poistného

-hromadné oznámenie

-dohoda o elektronickej komunikácii

-12x mesačný výkaz

-oznámenie o vzniku platiteľa poistného

-hromadné oznámenie

Daňový úrad

-registrácia na daň zo závislej činnosti

-12x prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,

-ročné hlásenie o preddavkoch

-ukončenie registrácie na daň zo závislej činnosti

Spolu

10

61

9

Nie je potrebné zdôrazňovať, že mnohé dokumenty na mesačnej báze sú duplicitné a zamestnávatelia tak vykonávajú činnosť akýchsi poštárov medzi štátnymi inštitúciami. Tento problém by mohlo vyriešiť jednotné zúčtovanie daní a odvodov UNITAS, na ktoré sa roky čaká, alebo efektívne prepojenie verejnej správy prostredníctvom informatizácie. Zamestnávateľom by tak odpadla veľká časť nákladov na spracovanie mzdového účtovníctva.

Zjednodušte si chodenie po úradoch elektronickou komunikáciou

V dobe informatizácie spoločnosti sa jej nevyhnú ani podnikatelia a zamestnávatelia. S účinnosťou od 1.7.2017 ste povinní ako konateľ spoločnosti mať aktivovanú elektronickú schránku. Verejné a štátne inštitúcie vám do nej budú doručovať úradné dokumenty.

Okrem tejto elektronickej komunikácie vás ako zamestnávateľa čaká elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a ak ste platiteľ dane z pridanej hodnoty, aj s Finančnou správou. Každá inštitúcia má svoj vlastný elektronický systém, pričom tieto systémy nie sú vzájomne prepojené. Najjednoduchšie pre vás ako zamestnávateľa je splnomocniť na túto komunikáciu mzdovú účtovníčku alebo dodávateľa miezd. Takéto splnomocnenie je úplne bezpečné, keďže sa jedná len o zasielanie dokumentov bez akejkoľvek manipulácie s vašimi finančnými prostriedkami.

Veďte so zamestnancami konštruktívny dialóg

Je úplne prirodzené, že zamestnanci majú záujem byť adekvátne ohodnotení, a preto by ste s nimi mali na túto tému viesť dialóg. Je veľmi dôležité, aby ste si zamestnancov a ich požiadavky vypočuli, zvážili dôvody, ktoré ich k nim viedli a pokúsili sa nájsť obojstranne prijateľný kompromis. Nemusíte požiadavky zamestnancov splniť v takej podobe, ako sú naformulované, ale aj ich čiastočným plnením ubezpečíte zamestnanca, že si jeho prácu vážite.

Ponúknite zamestnancom aj iné ako finančné benefity

Nie každým riešením dialógu so zamestnancom musí byť zvýšenie finančného ohodnotenia. Zákonník práce a platná legislatíva ponúka zamestnávateľom aj iné možnosti, ako ponúknuť zamestnancovi nepeňažné benefity, ktoré môžu byť tiež určitou zložkou mzdy.

Medzi nepeňažné benefity, ktoré môžete zamestnancovi ponúknuť, patria napríklad:

 • flexibilný pracovný čas (ak má zamestnanec problém s dochádzkou do práce vo vami určenom čase z dôvodu dopravy alebo rodinných dôvodov, môžete sa s ním dohodnúť na flexibilnom pracovnom čase a urobiť tak ústretový krok)
 • telepráca, práca z domu (hlavne zamestnankyniam-matkám možno viac ako finančným zvýšením pomôžete, ak im dáte najavo, že to, že sa stali matkami, nie je pre vás prekážka, a umožníte im prácu z domu na plný alebo čiastočný úväzok)
 • zdieľané pracovné miesto (opäť výhoda pre rodičov alebo pre dvoch zamestnancov, ktorí majú možnosť okrem tejto práce realizovať aj iné svoje pracovné aktivity)
 • príspevok na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia (takýto príspevok môžete zamestnancovi poskytnúť napríklad zo sociálneho fondu a predmetom dane a teda ani odvodov nebude v prípade, ak vy ako zamestnávateľ takéto zariadenie vlastníte alebo si ho vo vlastnom mene prenajmete a následne poskytnete zamestnancovi)

Príklad, kedy zamestnancovi poskytnete príspevok zo sociálneho fondu na úhradu návštevy fitness centra a keď prenajmete vo svojom mene športové zariadenie a poskytnete ho zamestnancovi k dispozícii:

Poskytnutie príspevku na návštevu fitness centra zamestnancovi

 

výška príspevku:

30 eur

charakter mzdy:

nepeňažný príjem

odvodová a daňová záťaž zamestnanca:

8,95 eur

čistý príspevok pre zamestnanca:

21,05 eur

náklady zamestnávateľa:

40,55 eur

Prenájom športového zariadenia zamestnávateľom a jeho následné poskytnutie zamestnancovi

 

výška prenájmu:

30 eur

charakter mzdy:

nie je predmetom dane z príjmov a teda ani mzdy

odvodová a daňová záťaž zamestnanca:

0 eur

čistý príspevok pre zamestnanca:

30 eur v podobe užívania športového zariadenia

náklady zamestnávateľa:

30 eur

 • ak si charakter činnosti, ktorú pre vás zamestnanec vykonáva, nevyžaduje, aby zamestnanec spĺňal znaky závislej práce počas celého dňa, môžete sa na niektorých činnostiach s ním dohodnúť subdodávateľsky na základe iného ako pracovnoprávneho, napríklad obchodného vzťahu

Príklad, ak zamestnáte zamestnanca na plný pracovný úväzok s hrubou mzdou 800 eur:

Zamestnanec

 

hrubá mzda

800,00 €

odvody zamestnanca

107,20 €

daň z príjmov

70,98 €

odvody zamestnávateľa

281,60 €

čistý príjem (zamestnanec)

621,82 €

cena práce zamestnanca (náklad zamestnávateľa)

1 081,60 €

Ak máte možnosť prácu zamestnanca rozdeliť medzi činnosti, na ktoré s ním uzatvoríte pracovný pomer na polovičný úväzok s hrubou mzdou, a činnosti, ktoré vám bude dodávať subdodávateľsky ako SZČO s mesačnou odmenou vo výške 400 eur (pri výpočte dane a zdravotných odvodov SZČO predpokladáme uplatnenie paušálnych výdavkov 60%, SZČO pri príjme 400 eur mesačne sociálne odvody platiť nebude):

Zamestnanec

 

SZČO

 

hrubá mzda

400,00 €

fakturácia

400,00 €

odvody zamestnanca

40 €

odvody SZČO

15,07 €

daň z príjmov

7,75 €

daň z príjmov SZČO

27,53 €

odvody zamestnávateľa

140,80 €

odvody zamestnávateľa

0,00 €

čistý príjem

352,25 €

čistý príjem

357,40 €

čistý príjem (zamestnanec + SZČO)

709,65 €

cena práce zamestnanca (náklad zamestnávateľa)

940,80 €

Úspora zamestnávateľa na mzdových výdavkoch predstavuje cca 1690 eur ročne a zamestnanec by mal v čistom za rok viac o cca 1059 eur.

Ďalšie odkazy:

 1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
 2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
 3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
 4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
 5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
 6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
 7. Trináste a štrnáste platy