Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok

Keď sa každoročne hovorí o zvyšovaní minimálnej mzdy, zdá sa, že minimálna mzda existuje na Slovensku len jedna, v rovnakej výške pre každého.

Je to však inak: slovenské pracovné právo zohľadňuje náročnosť vykonávanej práce. Čím je práca fyzicky alebo intelektuálne ťažšia, tým je zákonné platové minimum vyššie. Zákonník práce to označuje ako minimálne mzdové nároky.

Ako zistím zákonné minimum, ktoré mi za moju prácu patrí?

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Od 1. januára 2017

Od 1. januára 2018

Od 1. januára 2019

1

1,0

435 EUR

480 EUR

520 EUR

2

1,2

522 EUR

576 EUR

624 EUR

3

1,4

609 EUR

672 EUR

728 EUR

4

1,6

696 EUR

768 EUR

832 EUR

5

1,8

783 EUR

864 EUR

936 EUR

6

2,0

870 EUR

960 EUR

1 040 EUR

Tabuľka: Minimálna mzda stúpa podľa stupňa náročnosti práce

Ako zistím stupeň náročnosti mojej práce?

Zoznam stupňov náročností práce a ich charakteristík nájdete v prílohe č. 1 Zákonníka práce. Stupeň náročnosti si určíte vždy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú vykonávate. Ten potom porovnáte so stupňom náročnosti, ktorý vám určil zamestnávateľ v pracovnej zmluve.

 • Ak vaša mesačná mzda nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ vám musí poskytnúť doplatok na dorovnanie.

1. stupeň

1. stupeň náročnosti práce zahŕňa výkon:

 • pomocných
 • prípravných
 • manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov

Z rozhodnutí súdov a stanovísk inšpektorátov práce

Pod 1. stupeň patria len činnosti pomocného charakteru vykonávané:

 • pod priamym a neustálym dozorom
 • bez zodpovednosti za celkový výsledok

Príklad: dokladanie tovaru, práca pomocného robotníka

(Okresný súd Prešov, 11Cpr/3/2012 z 27. februára 2013)

Ak vykonávate pomocné práce, ale vaša práca zahŕňa aj hmotnú zodpovednosť, prislúcha vám minimálne 2. stupeň náročnosti práce.

(Stanovisko Inšpektorátu práce Prešov uvedené v rozsudku Krajského súdu Prešov, 8Co/64/2011 z 23. februára 2012)

Príklad: Zamestnankyňa bola zaradená zamestnávateľom do 1. stupňa náročnosti. Z výpovede zamestnankyne však vyplynulo, že pracovala aj s počítačom a mala na starosti pokladňu. Z oboch skutočností vyplýva podľa zákona zaradenie do 2. stupňa.

(Okresný súd Považská Bystrica, 3Cpr/2/2015 z 26. januára 2016)

Príklad: Náročnosť výkonu práce kuchára vyžaduje zaradenie do 2. stupňa náročnosti práce.

(Okresný súd Trenčín, 13Cpr/7/2013 z 18. februára 2015)

2. stupeň

2. stupeň náročnosti práce charakterizuje výkon:

 • ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov
 • prác spojených s hmotnou zodpovednosťou
 • jednoduchých remeselných prác
 • sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve
 • opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Z rozhodnutí súdov a stanovísk inšpektorátov práce:

Pri 2. stupni náročnosti práce ide o výkon práce, ktorá je rutinná a jednoducho kontrolovateľná. Jedná sa napríklad o:

 • obsluhu v obchode (pokiaľ sa nevyžaduje odborné poradenstvo)
 • upratovacie práce
 • prácu v kancelárii
 • jednoduchú prácu remeselníka

Príklad: práca v podateľni, jednoduché práce pri vedení evidencie, výroba kľúčov, práca na píle

(Stanovisko Inšpektorátu práce Prešov uvedené v rozsudku Krajského súdu Prešov, 8Co/64/2011 z 23. februára 2012)

Ak je s miestom spojená aj hmotná zodpovednosť, v takom prípade jednoznačne nemôže ísť len o 1. stupeň náročnosti práce. Skontrolovať si to môžete podľa toho, či máte uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

(Okresný súd Prešov, 11Cpr/3/2012 z 27. februára 2013)

Príklad: Pri druhu práce „samostatný bezpečnostný pracovník“ zamestnávateľ vyplácal mzdu iba vo výške minimálnej mzdy pre 1. stupeň. Z pracovných zmlúv a ich dodatkov však vyplynulo, že u zamestnancov šlo podľa popisu o ucelené, obslužné, určeným nadriadeným kontrolovateľné rutinné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov spojených s hmotnou zodpovednosťou. Išlo teda o 2. stupeň náročnosti práce.

(Krajský súd Bratislava, 6S/301/2013 z 27. februára 2015)

Príklad: Práca vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy je zaradená do 2. stupňa náročnosti.

(Krajský súd Nitra, 11S/337/2013 zo 7. mája 2014)

Príklad: Za prácu predavačky obuvi patrí zamestnancovi mzda určená pre 2. stupeň náročnosti práce

(Okresný súd Prešov, 15C/44/2011 z 21. februára 2012)

3. stupeň

Pracovné miesto zodpovedajúce 3. stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon:

 • rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend
 • samostatných individuálnych tvorivých remeselných prác
 • riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody

Z rozhodnutí súdov a stanovísk inšpektorátov práce

Pri 3. stupni náročnosti ide o pracovné miesto, ktoré predstavuje relatívnu samostatnosť pri výkone práce. Vyžaduje sa odbornosť a zodpovednosť za výsledok práce. Jedná sa o:

 • práce v obchode, pri ktorom sa poskytuje aj odborné poradenstvo
 • remeselné práce spojené s odbornosťou
 • práce niektorých vedúcich zamestnancov

Príklad: ekonómka, mzdárka, elektrikár, rezbár, majster, vedúci predajne, predajcovia, obchodní zástupcovia

(Stanovisko Inšpektorátu práce Prešov uvedené v rozsudku Krajského súdu Prešov, 8Co/64/2011 z 23. februára 2012)

Príklad: Pracovné miesto vodiča autobusu zodpovedá 3. stupňu náročnosti. Túto zodpovednú prácu nemožno charakterizovať ako rutinnú (ani s prihliadnutím na časté použitie GPS či rutinnú jazdu po rovnakej trase). Neustále sústredenie je nutné vzhľadom na:

 • cestnú premávku
 • dopravné obmedzenia
 • zmeny z dôvodu rekonštrukcie na ceste či dopravnej nehody
 • zmeny poveternostných podmienok
 • únavu či rozrušenie vodiča

Nevyhnutnosť zaradenia tohto pracovného miesta do 3. stupňa náročnosti vyplýva tiež zo zodpovednosti vodiča autobusu za bezpečnosť a zdravie cestujúcich.

(Krajský súd Bratislava, 2S/40/2014 z 11. marca 2015)

Príklad: Pracovné miesto technológa vo výrobe alkoholických nápojov zodpovedá minimálne 3. stupňu náročnosti

(Krajský súd Trenčín, 6Co/63/2012 z 09. apríla 2013)

4. stupeň

Do 4. stupňa náročnosti práce Zákonník práce radí:

 • samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí
 • riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb

Z rozhodnutí súdov:

Príklad: Zamestnankyňa pracovala u detskej lekárky v ambulancii ako zdravotná sestra. Jej dohodnuté odmeňovanie zodpovedalo prvému, resp. druhému stupňu. Zamestnankyňa však vykonávala nasledovné činnosti samostatne:

 • očkovanie
 • dezinfekcia nástrojov a hygiena prostredia
 • odoberanie biologického materiálu
 • orientačne vyšetrovala zrakovú ostrosť

Tejto zamestnankyni prináleží 4. stupeň náročnosti, pretože:

 • zodpovednosť za zdravie pacientov sa posudzuje v najširšom zmysle - napr. z hľadiska možnosti spôsobenia priameho poškodenia zdravia ľudí, ktoré bolo možné pri očkovaní
 • jej prácu by pre nedostatok odbornosti nemohol vykonávať zdravotnícky asistent či sanitár.

Vykonávala síce aj činnosti 2. stupňa, napríklad sanitáciu, posudzuje sa však vždy najnáročnejšia činnosť.

(Krajský súd Žilina, 10CoPr/3/2014 z 26. marca 2015)

Príklad: Práca vedúceho prevádzky, resp. jej riaditeľa zodpovedá 4. stupňu náročnosti

(Krajský súd Prešov, 17CoPr/6/2013 z 30. januára 2014)

5. stupeň

Náročnosť práce 5. stupňa charakterizuje výkon:

 • špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou;
 • komplexného zabezpečovania najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému;
 • odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí;
 • riadenia, organizácie a koordinácie veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia

Ide napríklad o manažérov výroby, ktorí zodpovedajú za mimoriadne náročné procesy a musia pri svojej práci dodržiavať zložité postupy.

6. stupeň

6. stupeň náročnosti práce uvádza:

 • tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami
 • výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí
 • riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Šiesty stupeň náročnosti práce zahŕňa napríklad profesiu výkonného a generálneho riaditeľa spoločnosti.

V praxi budú mať pri posudzovaní konkrétneho pracovného miesta konečné slovo súdy. Ich doterajšia prax je však nepochybne užitočnou nápovedou.

Pomôcka: Identifikátorom náročnosti prác je aj Internetový sprievodca trhom práce a najmä jeho Kartotéka zamestnaní prevádzkovaná Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Nájdete ju na odkaze https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani.

*Minimálne mzdové nároky sa vzťahujú len na súkromný sektor, nie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Túto nespravodlivosť navrhli poslanci okolo Miroslava Beblavého zmeniť priamo v parlamente, a napadli ju aj na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Ďalšie odkazy:

 1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
 2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
 3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
 4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
 5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
 6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
 7. Trináste a štrnáste platy