Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?

1. Povinné zverejňovanie platov

Na májovú schôdzu Národnej rady sme predložili návrh zákona, ktorým sa malo zaviesť povinné zverejňovanie platov v inzerátoch. Našim zámerom bolo posilnenie postavenia budúcich zamestnancov. Takýto návrh prispeje k lepšej informovanosti uchádzačov o zamestnanie a  v mnohých prípadoch zabráni tomu, aby bol budúci zamestnanec výrazne podhodnotený. Adekvátne ohodnotený zamestnanec je výhodou aj pre svojho zamestnávateľa. Zamestnávatelia totiž investujú mnoho času, finančných prostriedkov a energie do rozvoja svojich zamestnancov - odchod skúseného zamestnanca kvôli nízkemu ohodnoteniu znamená pre zamestnávateľa významnú stratu.

prieskumu portálu kariera.sk z roku 2016 vyplýva, že približne 60 % spoločností a firiem neuvádza v pracovných inzerátoch výšku ponúkaného platu. Zároveň sa ale ukázalo, že takmer všetci uchádzači by uvedenie mzdy, respektíve platového rozsahu v inzerátoch privítali. Iní uchádzači by sa uspokojili aj s tým, ak by spoločnosť v ponuke uviedla aspoň minimálnu hranicu platu, ktorý je ochotná ponúknuť.

Ani podnikatelia nie sú proti povinnému zverejňovaniu platov. Približne polovica podnikateľov v prieskume Podnikateľskej aliancie Slovenska považovala takýto návrh za správny alebo čiastočne správny.

2. Zvýšenie čistej minimálnej mzdy pre zamestnancov

Na septembrovej schôdzi parlamentu sme predložili zmenu výpočtu minimálnej mzdy, ktorá pomôže nízkopríjmovým zamestnancom zvýšiť ich čistý príjem. Ak sa totiž v súčasnosti zvyšuje minimálna mzda, až 58 % z tohto zvýšenia „zhltne“ štát cez finančnú správu, sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

Náš návrh, z ktorého by profitovali nielen zamestnanci cez nižšie dane a odvody, ale aj zamestnávatelia cez nižšie náklady na prácu, stojí na troch pilieroch:

  1. naviazanie minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve;
  2. nezdaniteľná časť na daňovníka vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne;
  3. odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy.

Ako by sa zmenila minimálna mzda a mzdové náklady podľa našho návrhu:

2017 2018 2018 - Náš návrh
Hrubá minimálna mzda 435 Eur 480 Eur 456 Eur
Čistá minimálna mzda 374 Eur 403 Eur 413 Eur
Mzdové náklady 561 Eur 631 Eur 571 Eur

3. Dodržiavanie minimálnej mzdy vo verejnom sektore

Ďalším naším návrhom je úprava tabuľkových platov vo verejnom sektore na úroveň minimálnej mzdy v súkromnom sektore. Okrem toho, že tento návrh zlepší životnú úroveň verejných zamestnancov, ktorí často žijú na hranici chudoby, sme tiež presvedčení, že štát musí dodržiavať pravidlá, ktoré diktuje podnikateľom.

Štát dnes pri veľkej skupine verejných zamestnancov nedodržiava Zákonník práce. Veľká časť zamestnancov vo verejnej službe má v súčasnosti tabuľkový plat pod úrovňou minimálnej mzdy. Ide napríklad o účtovníčky, ekonómky, kuchárky či školníkov. Tieto pozície sú v súkromnom sektore ohodnotené lepšie.

V súčasnosti rozdiely v mzde dorovnávajú samosprávy z vlastných zdrojov tak, aby zamestnanci verejného sektora dostávali aspoň minimálnu mzdu. Zdanlivo sa nič nedeje, no v skutočnosti to znamená, že desaťtisíce verejných zamestnancov nemajú šancu získať osobné ohodnotenia, ktoré tak pripadnú hlavne vyšším platovým triedam. Nemajú tiež žiadny prospech z toho, že sa vo verejnej službe zvyšujú mzdy. Aj keď si zvýšia kvalifikáciu a postúpia na lepšiu prácu, ich platy zostanú rovnaké - stále zarábajú rovnakú minimálnu mzdu, ktorá je dnes 480 eur v hrubom.

Nový systém tabuľkových platov musí byť jednoduchší, zvýšiť mzdy a zrovnoprávniť verejných zamestnancov so súkromným sektorom pred zákonom. Zamestnanci verejného sektora sú dnes odmeňovaní podľa dvoch platových tabuliek. To považujeme za zbytočné a tabuľky preto navrhujeme zlúčiť do jednej, ktorá bude spĺňať podmienky Zákonníka práce.

Vláda sľubuje už dva roky, že tento systém odmeňovania vyrieši, no v predloženom legislatívnom pláne úloh vlády sa novela zákona o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme nenachádzala. Zorganizovali sme preto v novembri 2017 hromadnú pripomienku a žiadali sme Úrad vlády o doplnenie tohto bodu do legislatívneho plánu úloh vlády. Našej hromadnej pripomienke bolo vyhovené a novela zákona do plánu doplnená. Budeme naďalej kontrolovať jej plnenie.

V novembri 2017 doručila skupina poslancov do Národnej rady návrh novely Zákonníka práce, ktorý zavádzal príplatky za prácu počas víkendov a zvyšoval príplatky za nočnú prácu a prácu cez sviatky. Upozornili sme na to, že táto novela je diskriminačná, pretože zvýšené príplatky sa budú týkať len zamestnancov pracujúcich v súkromnom sektore a ich kolegovia pracujúci vo verejnom záujme budú na tom cez víkendy alebo v noci oveľa horšie. Na náš tlak minister Richter prisľúbil, že do legislatívy sa dostane veta, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ je pre zamestnanca pracujúceho vo verejnom záujme výhodnejšie odmeňovanie za prácu cez sviatok, v noci alebo cez víkend podľa Zákonníka práce, bude pri výpočte jeho mzdy použité ustanovenie o príplatkoch týkajúce sa zamestnancov pracujúcich v súkromnom sektore.

Ak ste verejným zamestnancom, môžete si pomocou našej kalkulačky vypočítať, koľko budete zarábať po prijatí nášho návrhu.

4. Prilepšenie príjmu rodičov

Týmto návrhom sa snažíme vylepšiť príjem rodičov starajúcich sa o deti. Popri starostlivosti o dieťa im umožní aj čiastočné zapojenie sa do pracovného procesu, čo okrem samotného zvýšenia príjmu tiež neskôr zvýši šancu rodičov na návrat na trh práce, prípadne získanie lepšieho pracovného miesta vďaka nadobudnutým pracovným skúsenostiam.

Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je odvodová úľava na sociálne poistenie a zdravotné poistenie pre zamestnávateľa, ako aj pre zamestnanca. Zamestnávateľ, ani zamestnanec nebudú povinní odvádzať poistné na tieto poistenia, čím sa dosiahne zníženie ceny práce pre zamestnávateľa a zvýšenie čistého príjmu pre zamestnanca. Úľava by bola aplikovateľná až do výšky 40 % priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.

5. Zľava na zdravotnom poistnom (zdravotných odvodoch)

Na júnovej schôdzi NR SR sme predstavili návrh zľavy na zdravotnom poistnom, čo je opatrenie, ktoré tiež prispeje k zvýšeniu čistej mzdy. Náš návrh umožní súťaž o poistenca medzi zdravotnými poisťovňami prostredníctvom znižovania zdravotných odvodov, z čoho budú priamo profitovať aj poistenci. Okrem toho, že toto opatrenie podporuje zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a znižovanie verejných výdavkov, predovšetkým motivuje ľudí, aby si starostlivosťou o seba zvýšili svoj čistý príjem.

6. Zníženie odvodov pre živnostníkov

Na januárovú schôdzu NRSR sme predložili zákon, ktorým navrhujeme, aby sa vymeriavací základ pre výpočet odvodov znížil zo 475 eur (pri priemernej mzde 950 eur) na 285 eur, čo predstavuje pokles z 50% priemernej mzdy na 30%. Predložený návrh tak bude znamenať zníženie minimálneho poistného na sociálne poistenie približne o 63 eur mesačne, respektíve o 756 eur ročne. V konečnom dôsledku teda náš návrh živnostníkom, ktorí platia minimálne odvody už ihneď po zavedení zvýši čistú mzdu a zanechá im rovnaké minimálne dôchodky, na aké majú nárok už dnes pri vyšších minimálnych odvodoch.

Ďalšie odkazy:

  1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
  2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
  3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
  4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
  5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
  6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
  7. Trináste a štrnáste platy