Ako čítať svoju výplatnú pásku

V predchádzajúcich častiach ste sa dozvedeli, na čo máte z hľadiska minimálnej mzdy nárok, aká je jej výška a tiež, ako si vyjednať vyššiu mzdu v prípade, že sa vám výška tej vašej zdá neadekvátna, alebo máte podozrenie na jej nedodržiavanie. K tomu musíte vedieť čítať svoju výplatnú pásku.

Hneď na úvod upozorňujeme, že keď sa hovorí o výške akejkoľvek mzdy, vždy máme na mysli hrubú mzdu. To je mzda, z ktorej zamestnancovi ešte neboli strhnuté odvody na zdravotné a sociálne poistenie a zrazená daň z príjmov.

Keď sa hovorí o zdravotnom poistení, upozorňujeme, že odvody na verejné zdravotné poistenie si musí v SR platiť každý z nás, prípadne môžete byť poistencom štátu a odvody za vás v tom prípade platí štát. Systém zdravotného poistenia je solidárny, to znamená, že nezáleží na tom, aké odvody si platíte, nárok na zdravotnú starostlivosť máme všetci rovnaký.

Ak sa hovorí o odvodoch do Sociálnej poisťovne, tie sa skladajú z viacerých druhov poistení. Každé je pre iný prípad a na rozdiel od zdravotného poistenia sa dávky, na ktoré máte nárok z jednotlivých poistení, odvíjajú podľa toho, ako dlho a tiež v akej výške si platíte odvody do Sociálnej poisťovne.

Najlepším príkladom bude samotná výplatná páska. Rozoberieme si výplatnú pásku so súčasnou minimálnou mzdou vo výške 480 eur.

1. časť výplatnej pásky – základné údaje

Výplatná páska

1. časť výplatnej pásky obsahuje osobné údaje, za aké obdobie bola páska vystavená, v akej zdravotnej poisťovni je zamestnanec poistený, aká je pracovná doba a ďalej údaje o dovolenke a priemere na dovolenku. Posledné dva údaje si vysvetlíme bližšie.

Dovolenka = 25 – nárok zamestnanca na dovolenku za celý kalendárny rok v dňoch. Niekedy môžete mať napríklad 25 + 5 čo znamená, že ešte päť dní si môže zamestnanec dočerpať za predchádzajúci kalendárny rok a na 25 dní má nárok za daný rok.

Priemer na dovolenku = napr. 2,3905 eur/hod. toto je priemer, ktorým sa prepočítava náhrada mzdy za čerpanú dovolenku alebo za sviatok. Je to tzv. priemer na pracovnoprávne účely a počíta sa zo mzdy za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Ak mal zamestnanec v niektorom mesiaci odmeny alebo vyšší plat, môže byť následne priemer vyšší pri mzde v ďalšom štvrťroku. Platí, že priemer na dovolenku musí byť najmenej vo výške aktuálne platnej minimálnej mzdy, resp. minimálneho mzdového nároku.

2. časť výplatnej pásky

Výplatná páska

2. časť výplatnej pásky obsahuje údaje o mzde, zložkách mzdy a nezdaniteľnej časti základu dane. Teda v skratke, z čoho sa daná mzda ten mesiac skladá, či ste čerpali dovolenku, alebo bol sviatok a dostanete za tieto dni náhradu a tiež, na akú čiastku vašej mzdy vám štát nesiahne a nezdaní, to je:

Nezdaniteľná položka = 319,17 eur – toto je čiastka, ktorá je mesačne oslobodená od dane v rámci mzdy. Zamestnanec si ju môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa, a to aj v prípade, že mzda je nižšia alebo aj v prípade, že sa jedná o príjem na dohodu.

3. časť výplatnej pásky

3. časť výplatnej pásky obsahuje údaje o odvodoch, zrazenej dani a cene práce. Je v nej uvedené, aké percento zo mzdy zamestnanec platí na aký druh poistenia a tiež vyjadrenie odvodov vo finančnej čiastke. Rovnako údaj o tom, koľko bola zamestnancovi zrazená daň a aké sú celkové náklady na jeho prácu.

Zdravotné poistenie = 4 % = 12,00 eur – toto je odvod za zamestnanca na zdravotné poistenie vo výške 4 %. Zamestnanec si môže uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, tak ako je tomu aj na tejto výplatnej páske. Jeho odvody sú potom nižšie.

Zamestnancovi je teda uplatnená odvodová odpočítateľná položka vo výške 180 eur a zdravotné odvody odvádza z vymeriavacieho základu 300 eur. Zamestnávateľovi bola možnosť uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku zrušená a preto odvádza poistné z hrubej mzdy, sumy 480 eur .

Nemocenské poistenie = 1,4 % = 6,72 eur – toto je položka z balíka odvodov na sociálne poistenie. Konkrétne z nemocenského poistenia sa následne vyplácajú dávky ako nemocenské, materské alebo ošetrovné.

Starobné poistenie = 4 % = 19,20 eur – toto je položka, ktorá ide na budúci starobný dôchodok zamestnanca.

Invalidné poistenie = 3 % = 14,40 eur – invalidným poistením sa kryje riziko vzniku invalidity zamestnanca, ktorý tak bude mať nárok na invalidný dôchodok.

V nezamestnanosti = 1 % = 4,80 eur – toto je odvod pre prípad, ak by sa zamestnanec stal nezamestnaným a žiadal o dávku v nezamestnanosti.

Odvody zamestnanca na zdravotné a sociálne poistenie sú teda vo výške 13,4 % a vo finančnom vyjadrení 57,12 eur. Mzda zamestnanca vyzerá do tohto momentu nasledovne:

480 – (12,00 + 6,72 + 19,20 + 14,40 + 4,80) = 480 – 57,12 = 422,88 eur

Teraz prichádza na rad nezdaniteľná položka, ktorá sa uplatní, ak si ju zamestnanec neuplatnil v inom zamestnaní, takže mzda vychádza ďalej nasledovne: 422,88 – 319,17 = 103,71 eur – toto je čiastka, z ktorej musí zamestnávateľ zamestnancovi zraziť daň z príjmov vo výške 19 %. Teda: 103,71 x 0,19 = 19,70 eur a konečná mzda zamestnanca s minimálnou mzdou vyzerá nasledovne:

480 – 57,12 – 19,70 = 403,18 eur = čistá mzda

Aby však odvody neplatil len zamestnanec, musí odvody odviesť aj zamestnávateľ. Ten ich bude odvádzať v nasledovnej výške:

Zdravotné poistenie = 10 % = 48,00 eur

Sociálne poistenie = 25,2 % = 120,96 eur (do sociálnej poisťovne platí za zamestnanca aj úrazové poistenie, garančné poistenie a platbu do rezervného fondu solidarity).

Cena práce = 648,96 eur – toto je údaj na páske, ktorý hovorí o tom, aké sú celkové náklady zamestnávateľa na vašu prácu, teda hrubá mzda plus odvody zamestnávateľa.

Pri minimálnej mzde vo výške 480 eur, teda zamestnanec odvedie na odvodoch 57,12 eur a na dani 19,70 eur. Zamestnávateľ odvedie na odvodoch 168,96 eur. Zamestnanec dostane v čistom 403,18 eur a zamestnávateľa stojí celkom 648,96 eur, teda o viac ako dvesto euro viac.

Na čo si dať pozor pri výplatnej páske?

Podľa Zákonníka práce výplatná páska musí obsahovať údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Zvyčajne výplatná páska obsahuje viac údajov, tie, ktoré definuje Zákonník práce sú však povinné. Skontrolujte si, či vaša výplatná páska tieto údaje obsahuje.

Zákonník práce rozlišuje medzi pracovným pomerom a tzv. dohodami, ktoré sú uzavreté mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta). Zamestnávateľ musí vydať výplatnú pásku každému zamestnancovi bez ohľadu na to, či je zamestnanec v pracovnom pomere alebo tzv. dohodár. Povinnosť vydávať výplatnú pásku tzv. dohodárom bola zavedená od 1. júla 2014.

Zamestnávateľ je povinný vydať výplatnú pásku pri vyúčtovaní mzdy. Vyúčtovaním mzdy sa rozumie výplatný termín. Výplatný termín zamestnávateľa by ste mali mať uvedený na pracovnej zmluve alebo dohode, podľa Zákonníka práce to môže byť najneskôr posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Výplatná páska môže mať papierovú alebo elektronickú formu (napr. PDF dokument). Zákonník práce uprednostňuje (prikazuje) písomnú formu. V elektronickej forme môže byť výplatná páska poskytnutá len vtedy, ak sa na tom zamestnávateľ so zamestnancom dohodne. Ak zamestnanec nebude súhlasiť s vydávaním výplatnej pásky v elektronickej forme, zamestnávateľ mu musí vydávať papierovú výplatnú pásku. Zamestnanec potvrdzuje prevzatie výplatnej pásky svojím podpisom. Výplatná páska nemá stanovený formát, jej vzhľad závisí od použitého softvéru na spracovanie miezd, dôležité je, aby obsahovala údaje, ktoré obsahovať musí.

Ďalšie odkazy:

  1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
  2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
  3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
  4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
  5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
  6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
  7. Trináste a štrnáste platy